Oona tolPpanen

Työhyvinvoinnin osa-alueet!

Työpaikoilla puhutaan paljon työhyvinvoinnista, mutta miten oikeasti olisi tärkeä toimia ennen kuin, muuttaa tuolit jumppapalloiksi ja järjestää kerran viikossa aamujoogaa ennen töiden alkua. En väitä, etteikö työergonomia ja yhteiset liikuntahetket olisi tärkeitä, mutta kuitenkin jotain suurempaa on vielä koko työhyvinvoinnin pohjalla.


Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on terveellistä, mielekästä ja turvallista. Työhyvinvointia lisäävät hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja edistämiseen kuuluvat yhtä lailla sekä johtaja että työntekijät. Työhyvinvointi käsitteenä pitää sisällään työhön liittyviä osa-alueita, kuten johtamisen, osaamisen, työyhteisön toimivuuden ja tietenkin terveyden. Terveys on itsessään voimavara, joka mahdollistaa työn tekemisen.

Hyvinvointi energisoi ihmisiä sekä se turvaa työssä suoriutumisen edellytyksiä, sekä lisäksi mahdollistaa tasapainoisen terveen elämän.

elixir
Elixirkuvaus- HighRoller Suomi

Työhyvinvointiin vaikuttaa vahvasti kolme päätekijää:

Fyysiset:

Terveelliset elämäntavat ovat suoraan yhteydessä työhyvinvointiin, kuten fyysisen kunnon ylläpito liikunnalla sekä ruokavaliolla. Palautuminen ja rentoutuminen, uni ja huvittelu, auttavat jaksamaan. On tärkeää, että vapaa-ajalla pystyy irrottautumaan työstä, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Sekä hallita omaa aikaan niin, että aikaa jää myös itselle tärkeisiin asioihin.

Fyysisen kunnon ylläpito ennaltaehkäisee sairaslomia sekä työttömyyseläkkeelle siirtymistä ennen aikoja.

Työ ei myöskaan saa olla liian kuormittavaa, ja myös työergonomialla on merkitystä. Työn, työympäristön ja työvälineiden avulla pyritään sovittamaan työ turvalliseksi ja mahdollisimman ei-kuormittavaksi. Työergonomia ei ole pelkästään oikeiden välineiden hankintaa vaan myös työn järkevää jaksottamista sekä tauotusta. Työergonomian tavoitteena on ennaltaehkäistä työtapaturmia sekä työnkuormittavuutta. Olisi todella tärkeää, että myös työntekijät osaisivat itse arvioida omaa työergonomiaa ja liikunnalla vaikuttaa ehkäisevästi työkyvyttömyyttä lisääviin sairauksiin sekä lisäksi säännöllisesti liikkumalla ylläpitää positiivista mielialaa.

Psyykkiset:

Työssä jokaisella työntekijällä tulisi olla itsenäisyyttä, vastuuta sekä mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa yhteisiin päätöksiin. Työ jota suoritetaan ilman haasteita ja mahdollisuuksia ei motivoi eikä kehitä työelämässä eteenpäin. Jos organisaatio työssä on  puutteellista, vaikuttaa se hyvinkin paljon työhyvinvointiin. Työn olisi hyvä olla tavoitteellinen, tarpeeksi haastava mutta silti joustava sekä lisäksi työn olisi tuotava turvaa talouteen. Itseluottamus ja työyhteisön tuki parantavat psyykkistä hyvinvointia työssä. Positiiviset kokemukset parantavat työn laatua ja tehokkuutta. On uskottava omaan menestymiseen, asettamalla suurempia tavoitteita sekä kulkea niitä kohti omilla ehdoilla.

Sosiaaliset:

Työpaikalla jokaisella pitäisi olla tunne, että kuuluu työryhmään sekä omalla tiedolla ja taidolla on merkitystä. Hyvä yhteishenki, vuorovaikutus työntekijöiden välillä, luottamus työkavereihin ja yhteiset arvot työpaikalla ovat suoraan yhteydessä koko työpaikan työhyvinvointiin. On tärkeä tukea ja auttaa muita työntekijöitä. Johtajalla on iso merkitys pitää huolta alaisistaan ja antaa heille myös mahdollisuus tulla kuulluiksi. Sekä työpaikalla pitää toimia tasa-arvoisesti jokaista työntekijää kohtaan. Lisäksi tietenkin sosiaaliset-suhteet työpaikan ulkopuolella näkyvät myös töissä. Jos oma sosiaalinen verkosto ei ole kunnossa heijastuu se myös muihin työntekijöihin.

Liikunnan vaikutus työhyvinvointiin:

Liikunta mahdollistaa terveyden ja työkyvyn ylläpidon. Hyvinvoiva työntekijä jaksaa töissä, on tehokas ja valmis haastamaan itseään sekä oppimaan uutta.

Työpaikalla yhdenkin sairaspoissaolon huomaa. Heti kasaantuu töitä muille työntekijöille ja työn tehokkuus kärsii, liikunnan merkityksellä on todella suuri merkitys välttää sairastumista ja tätä kautta poissaoloja sekä parantaa yleisesti ihmisten vireystilaa.

Työpaikkaliikunta ei ole kaikkien mieleen. Jotain on tehtävä, että saataisiin mahdollisimman moni motivoitua liikkumaan. Onnistumisen avaintekijöitä ovat: liikunnan organisointi niin, että kynnys osallistua työpaikkaliikuntaan madaltuu ja tarjonta olisi monipuolista, sekä työntekijälähtöistä. Tärkeää on myös kertoa työpaikoilla terveiden elintapojen vaikutuksesta omaan hyvinvointiin ja työkykyyn.

Työilmapiirin tulisi tukea jokaista liikkumaan sekä liikuntaa olisi tuotava fiksusti työpäivään mukaan. Liikuntapaikkoja olisi järkevä miettiä, jotta liikuntaa olisi helppo toteuttaa. Pienilläkin asioilla on merkitystä. Jos liikunta työpaikalla tuottaa enemmän vaivaa kuin positiivisia kokemuksia se on helppo jättää väliin.

Olen huomannut myös miten paljon erilaiset työntekijöiden yhteiset haasteet motivoivat koko yhteisöä. Ensin kartoitetaan lähtötaso, sitten suunnitellaan isompi matka tavoitetta kohti ja lopuksi vielä seurataan muutosta. Tämän kaltaiset projektit tiivistävät yhteishenkeä ja samalla usein motivoivat jokaista osallistumaan.

motivaatio

Tsemppiä jokaisen työ/koulupäivään!! 😉